نوید روشنی

دانشجوی مکانیک

بهمن 91
10 پست
دی 91
14 پست
smart_phone
2 پست
خلبانی
4 پست
pilot
5 پست
هوانوردی
11 پست
aviation
7 پست
هواپیما
7 پست
aircraft
7 پست
boeing_747
1 پست
کاکپیت
2 پست
خلبان
2 پست